Termeni si conditii de utilizare

(Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal)

Societatea Search Ads Interactive SRL cunoa?te importan?a datelor dvs. ?i se angajeaz? s? protejeze confiden?ialitatea ?i securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi s? v? furniz?m ?ntr-o manier? integrat? ?i practic? informa?iile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal ?n calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.www.t-sizennoie.com, clien?i, poten?iali clien?i, consumatori, poten?iali consumatori) ?n cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.

Aceast? Politic? are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate ?n scopul acces?rii website-ului www.www.t-sizennoie.com, dispozitive de tip smartphone, tablet?, etc. ?n cazul ?n care nu sunte?i de acord cu termenii ?i condi?iile legate de utilizarea acestora (expuse ?n acest document din punct de vedere al protec?iei datelor cu caracter personal, dar ?i ?n documentele Politica de utilizare Cookie, Politica de Confiden?ialitate, din punct de vedere al informa?iilor confiden?iale, drepturi de autor, etc.), v? rug?m s? nu utiliza?i site-ul www.www.t-sizennoie.com.

Conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor), societatea Search Ads Interactive SRL administreaz? ?n condi?ii de siguran?? ?i numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furniza?i despre dumneavoastr?, ?n contextul vizit?rii site-ului nostru ?i achizi?ion?rii serviciilor firmei Search Ads Interactive SRL.

Prin bifarea faptului c? sunte?i de acord cu Politica de utilizare Cookie-uri, Politica de Confiden?ialitate ?i Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, dup? caz, prin continuarea utiliz?rii site-ului ?i serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, declarati expres si neechivoc faptul ca acceptati ca datele cu caracter personal ce va privesc sa fie prelucrate de societatea Search Ads Interactive SRL.

Scopurile pentru care colect?m ?i prelucr?m datele dvs. cu caracter personal

Societatea Search Ads Interactive SRL colecteaz? ?i prelucreaz? datele dvs. cu caracter personal pentru urm?toarele scopuri:

 1. Administrarea, ?mbunatatirea ?i realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.www.t-sizennoie.com;
 2. Activit??i comerciale de vanz?ri servicii, cuprinzand realizare, administrare ?i dezvoltare vanz?ri de servicii pe website-ul www.www.t-sizennoie.com, administrarea conturilor clien?ilor, cercetare/studii de pia??, statistic?;
 3. Reclam?, marketing ?i publicitate, activit??i de promovare a serviciilor firmei Search Ads Interactive SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative);
 4. Activit??i de post-vanz?ri, cuprinzand servicii de rela?ii cu clien?ii, informarea utilizatorilor/clien?ilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.www.t-sizennoie.com),
 5. ?mbun?t??irea calit??ii serviciilor prin activitatea desf??urat? ?n cadrul firmei.
 6. ?n scop probatoriu ?n leg?tura cu activit??ile de mai sus ?i de arhivare.
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucr?m

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucr?m urm?toarele categorii de date cu caracter personal:

 1. Pentru administrarea, ?mbun?t??irea ?i realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.www.t-sizennoie.com – nume, prenume, telefon, adresa e-mail, societate/loc munca, informa?ii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – loca?ia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informa?ii ?n leg?tura cu intervalul orar, precum ?i data la care a fost folosit website-ul www.www.t-sizennoie.com, alte informa?ii care rezult? din folosirea aplica?iilor de tip Cookies;

Pentru mai multe informa?ii legate de cookie-uri, v? rug?m consulta?i Politica de utilizare Cookie-urilor disponibil? ?n website.

 1. Pentru activit??i comerciale de vanz?ri de servicii, cuprinzand realizare, administrare ?i dezvoltare vanz?ri, pe website-ul www.www.t-sizennoie.com, administrarea conturilor clien?ilor, cercetare/studii de pia??, statistic?: nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de corespondenta, dupa caz.
 2. Pentru reclam?, marketing ?i publicitate, activit??i de promovare a serviciilor firmei Search Ads Interactive SRL, transmiterea de newslettere (buletine informative), – nume ?i prenume, telefon, e-mail, societate/loc munca.
 3. Pentru activit??i de comunicare/feedback, cuprinzand servicii de rela?ii cu clien?ii, informarea utilizatorilor/ clien?ilor privind evaluarea serviciilor oferite de Societatea Search Ads Interactive SRL, ?mbun?t??irea calit??ii serviciilor prestate:– nume, prenume, telefon, e-mail, societate/loc munca, alte date care rezult? din evaluarea produselor de c?tre clien?i – ?n plus, societatea Search Ads Interactive SRL prelucreaz? date referitoare la: cod numeric personal, serie ?i num?r act identitate, doar pentru situa?iile ?n care exista concursuri cu premii.
 4. ?n scop probatoriu ?n leg?tura cu activit??ile de mai sus ?i de arhivare: stocarea de date cu caracter personal men?ionate la scopurile de mai sus ?n vederea men?inerii eviden?elor legate de activit??ile desf??urate, pentru protejarea drepturilor ?n justi?ie ?i exercitarea altor drepturi conform legii ?i contractelor ?ncheiate, ?ndeplinirea eventualelor cerin?e de arhivare, ?n acord cu dispozi?iile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiaz? de un regim special de protec?ie cum ar fi codul numeric personal, seria ?i num?rul actului de identitate, vor fi colectate ?i prelucrate ?n condi?ii limitative ?i ?n concordan?? cu dispozi?iile legale pentru asigurarea respect?rii regulilor aplicabile ?n domeniul protec?iei datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesar? pentru ca societatea Search Ads Interactive SRL s? realizeze activit??ile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de wa ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea firmei Search Ads Interactive SRL de a v? furniza respectivele servicii, informa?ii, de a r?spunde solicit?rilor dvs. sau de a realiza orice alte activit??i din cele listate mai sus.

Cui dezv?luim datele dvs. cu caracter personal

?n vederea realiz?rii unuia sau mai multor scopuri din cele men?ionate mai sus, societatea Search Ads Interactive SRL poate dezv?lui datele dumneavoastr? cu caracter personal urm?toarelor categorii de destinatari:

 1. partenerilor contractuali ai firmei Search Ads Interactive SRL (cum este cazul companiilor cu care societatea Search Ads Interactive SRL se afl? ?n rela?ii de parteneriat, dar numai ?n temeiul unui angajament de confiden?ialitate din partea acestora, prin care garanteaz? c? aceste date sunt p?strate ?n siguran?? ?i c? furnizarea acestor informa?ii personale se face conform legisla?iei ?n vigoare),
 2. furnizori de servicii (de marketing, servicii de plat? / bancare sau alte servicii), inclusiv entit??i care asist? societatea Search Ads Interactive SRL ?n prelucrarea de date ?n calitate de ?mputernici?i, asiguratori, autorit??i publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Poli?ie, instan?ele judec?tore?ti ?i altor organe abilitate ale statului), ?n baza ?i ?n limitele prevederilor legale ?i ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acela?i segment cu societatea RPD – RESPONSABIL PROTECTIE DATE SRL, precum ?i dvs. ca persoan? vizat? ?n contextul exercit?rii dreptului dvs. de acces.
Datele ?nregistrate de Societatea Search Ads Interactive SRL nu se vand c?tre ter?i ?i sunt folosite doar ?n scopul ?mbun?t??irii serviciilor firmei.
Prin citirea prezen?ei Politici, a?i luat la cuno?tin?? de faptul c? v? sunt garantate drepturile prev?zute de lege, respectiv:

V? pute?i exercita aceste drepturi trimi?and un e-mail c?tre societatea Search Ads Interactive SRL la adresa contact@www.t-sizennoie.com ori prin accesarea formularului de contact din site-ul www.www.t-sizennoie.com.

Pute?i s? v? opune?i oricand ?i f?r? justificare, prelucr?rii datelor dumneavoastr? cu caracter personal ?n scop de marketing direct, prin trasmiterea c?tre societatea Search Ads Interactive SRL (prin accesarea formularului de contact din site-ul publica?iei sau la de e-mail: contact@www.t-sizennoie.com), a unei solicit?ri scrise, datate ?i semnate ?n acest sens. ?n acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi ?naintat? c?tre persoanele competente din societatea Search Ads Interactive SRL; este posibil s? primi?i un mesaj prin care se confirm? c? op?iunea dumneavoastr? a fost notat?, precum ?i orice alte informa?ii necesare, dup? caz.

Durata prelucr?rii datelor

Va fi determinat? ?n general de momentul exercit?rii dreptului dumneavoastr? la opozi?ie, ?n conditiile art. 21 din RGPD. Excep?ie: Pentru datele declarate ?n cadrul serviciului formular cerere, durata prelucr?rii datelor este de 2 ani, ca regul?, sau pan? la exercitarea dreptului de opozi?ie. De asemenea, societatea Search Ads Interactive SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durat? mai ?ndelungat?, ?n scop probatoriu ?i de arhivare. Totodat?, stocarea datelor personale pentru o perioad? mai ?ndelungat? de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, ?mbun?t??irea serviciilor, administrarea conturilor clien?ilor, cercetare/studii de pia??.

Alte informa?ii

V? rug?m s? verifica?i la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politic? de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informa?i ?n leg?tura cu aceasta.

La ?ncheierea opera?iunilor de prelucrare, datele ?nregistrate pot fi transferate, integral ori par?ial, oric?rei alte persoane juridice cu respectarea legisla?iei speciale ?n vigoare, ?n condi?iile ?n care acestea vor fi folosite ?n scopuri similare cu cele prev?zute ?n acest document.

Pentru inregistrarea eronat? a datelor personale cauzat? de softul de indexare a datelor, societatea Search Ads Interactive SRL nu ??i asum? nicio responsabilitate.

Copyright ? Search Ads. All Rights Reserved.

Agentie Marketing Online Google Web Designer Facebook Certified Buying Professional Search Ads - Partener Google
黄色三级片-黄色三级片-日本黄色片